Model zadružnog organizovanja po meri samostalnih radnika

U publikaciji “Model zadružnog organizovanja po meri nestandardnih radnika” predstavljeni su rezultati uporedne analize modela zadruga koji okupljaju samostalne radnike (samozaposlene, frilensere, samostalne umetnike itd.), i koje su osnovane sa ciljem da se smanji prekarnost kojoj je ova grupa radnika izložena.

Publikacija obuhvata nekoliko primera dobre prakse zadružnog organizovanja samostalnih radnika iz odabranih evropskih zemalja, uključujući zadruge za zapošljavanje, zadruge deljenih usluga, platformske zadruge, zadruge frilensera i zajedničko osiguranje Broodfonds. Na osnovu analize odabranih primera formulisane su preporuke i smernice za slične inicijative u lokalnom kontekstu, što je naročito značajno imajući u vidu stepen nesigurnosti i neizvesnosti kojoj su izloženi samostalni radnici u Srbiji.

Preuzmi publikaciju “Model zadružnog organizovanja po meri samostalnih radnika” u pdf formatu.

Radnici drugog reda: nestandardni rad u Srbiji

Publikacija „Radnici drugog reda: nestandardni rad u Srbiji“ predstavlja rezultat istraživanja o promenama do kojih dolazi u sferi rada i njihovom uticaju na položaj radnika. Kroz analizu pravnog okvira i zvaničnih statističkih podataka prikazani su tipovi nestandardnog rada koji preovlađuju u lokalnom kontekstu, a u odnosu na dostupnost radnih i socio-ekonomskih prava za svaki od navedenih tipova. U skladu sa detektovanom heterogenošću prepreka i problema sa kojima se suočavaju nestandardni radnici, dat je i poseban set preporuka u cilju prevazilaženja prekarnosti i dostizanja dostojanstvenih uslova rada.

Autori/ke: Aleksandra Savanović, Aleksandra Lakić, Jovana Timotijević, Miloš Kovačević

Preuzmi publikaciju “Radnici drugog reda: nestandardni rad u Srbiji” u pdf formatu.

Održivost, odrast i hrana

Hrana je danas gotovo u potpunosti privatizovana i pretvorena u robu, što znači da ljudi mogu da jedu samo ako imaju novac ili sredstva za proizvodnju hrane. Zbog dominantne logike da bez novca nema hrane problem gladi nije rešen, iako se trenutno proizvodi više hrane nego što je potrebno da se zadovolje potrebe celokupnog čovečanstva.

Da bi se obezbedio temelj za prelazak na održive prehrambene sisteme pogled na hranu kao na privatno dobro mora biti osporen, potrebna je ponovna rekonceptualizacija hrane kao opšteg zajedničkog dobra. Neophodna je promena dominantnog narativa koji hranu vidi samo kao robu kojom se trguje, kao i transformacija trenutnog poljoprivredno-prehrambenog sistema koji je baziran na industrijskoj poljoprivredi i fosilnim gorivima.

Autor: Predrag Momčilović

Preuzmi publikaciju “Održivost, odrast i hrana” u pdf formatu.

Kako zajednički do krova nad glavom

Stanovanje kao zajedničko dobro moramo razumeti kao pravo na stambeni prostor i kao produkt zajedničkog rada, ali i kao važan potencijal u oblikovanju drugačijih proizvodnih odnosa i zajednica, te delovanju u zajedničkom i javnom interesu. Sa namerom da ovom publikacijom doprinesemo pstojećim istraživanjima na temu zadružnog stanovanja, fokusirali smo se na istraživanje primera dobre prakse, odnosno različitih modela stanovanja u evropskim gradovima. Pored toga, ključni deo publikacije predstavlja i analiza normativnog i regulatornog okvira u Srbiji, u nameri da prepoznamo mehanizme i instrumente koji bi omogućili primenu nekih od ovih modela u lokalnom kontekstu ili ponudimo smernice za unapređenje postojećih.

Priredili/le:  Iva Čukić, Ivan Kadić, Anja Petrović, Nevena Slavković, Božena Stojić i Jovana Timotijević.

Preuzmi publikaciju “Kako zajednicki do krova nad glavom” u pdf formatu.

Zajednička dobra i granice kapitalizma

Publikacija “Zajednička dobra i granice kapitalizma” predstavlja niz uvodnih studija koje povezuje jedno jednostavno pitanje: kakva je uloga zajedničkih dobara u prošlim društvima i na koji način ona mogu pomoći izgradnji budućih. S tim na umu, ova publikacija proučava pojam zajedničkih dobara kroz kritiku kapitalizma kao sistema robne proizvodnje i rasprave o njegovim mogućim alternativama.

Glavninu publikacije čini skup tekstova koji problematizuju pojam zajedničkog dobra u tri tematske celine: 1) zajednička dobra i robna proizvodnja, 2) država i grad u odnosu prema zajedničkim dobrima i 3) digitalna i prirodna zajednička dobra.

Autori/ke: Aleksandar Elezović, Marija Jakovljević, Miloš Kovačević, Iva Marković, Aleksandar Matković, Aleksandra Savanović i Jovana Timotijević.

Preuzmi “Zajednicka dobra i granice kapitalizma” publikaciju u pdf formatu.