Publikacija „Radnici drugog reda: nestandardni rad u Srbiji“ predstavlja rezultat istraživanja o promenama do kojih dolazi u sferi rada i njihovom uticaju na položaj radnika. Kroz analizu pravnog okvira i zvaničnih statističkih podataka prikazani su tipovi nestandardnog rada koji preovlađuju u lokalnom kontekstu, a u odnosu na dostupnost radnih i socio-ekonomskih prava za svaki od navedenih tipova. U skladu sa detektovanom heterogenošću prepreka i problema sa kojima se suočavaju nestandardni radnici, dat je i poseban set preporuka u cilju prevazilaženja prekarnosti i dostizanja dostojanstvenih uslova rada.

U publikaciji se analizira šest tipova nestandardnog rada: rad na određeno, agencijski rad, privremeni i povremeni rad, sezonski rad, samostalna delatnost i neformalni rad. U cilju lociranja mesta prekarnosti u svakom od navedenih tipova nestandardnog rada analiziran je pristup radnim, organizacionim, ekonomskim i socijalnim pravima radnika angažovanih na ovakve načine. Rezultati analize pokazuju da je u Republici Srbiji pravna regulacija nestandardnog rada takva da pravi diskriminaciju među radnicima, favorizuje interese poslodavaca i nestandardne radnike generalno stavlja u prekaran položaj. Pored toga, zapažene su i brojne varijacije, kako u pristupu pojedinim pravima, tako i u ukupnom stepenu prekarnosti različitih tipova nestandardnih radnika.

Autori/ke: Aleksandra Savanović, Aleksandra Lakić, Jovana Timotijević, Miloš Kovačević

Preuzmi publikaciju “Radnici drugog reda: nestandardni rad u Srbiji” u pdf formatu.