PLATFORMA

Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara Zajedničko doprinosi izgradnji pravednog, ravnopravnog, solidarnog i održivog društva utemeljenog na praksama demokratskog učešća i kontrole, participativnog upravljanja, javnog, društvenog i zadružnog vlasništva, te ekonomije zasnovane na načelima samoorganizacije, saradnje, i solidarnosti.

MISIJA

Misija platforme zajedničko je reafirmisanje i unapređenje zajedničkih i javnih dobara i javne infrastrukture, kao i njihove uloge u društvenoj reprodukciji kroz istražavnje i obrazovanje, informisanje i zagovaranje, kao i podršku drugim akterima koji dele vrednosti platforme.

DELOVANJE

Platforma se bavi:

  • Izučavanjem i unapređenjem modela i praksi upravljanja i korišćenja zajedničkih, društvenih i/ili javnih dobara, odnosno analizom i modelovanjem tipova kolektivnog vlasništva i svojinskih odnosa koji se na njihovom temelju obrazuju;
  • Analizom i unapređenjem zadruga i neprofitnih oblika društvene i javne proizvodnje;
  • Unapređenjem institucionalnog okvira i stvaranjem povoljnog zakonodavnog ambijenta za razvoj proizvodnje orijentisane ka društvenim potrebama;
  • Razvojem praksi i modela civilno-javnog partnerstva.

ČLANOVI I ČLANICE

Članovi i članice platforme su:

Aleksandra Savanović, Jovana Timotijević, Miloš Kovačević, Predrag Momčilović, Nikoleta Petković, Marijana Cvetković, Aleksandra Lakić, Marija Cvetanović i Tatjana Avramović

DONATORI

Rad Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara Zajedničko do sada su podržali: Heinrich Boell Stiftung, Fondacija za otvoreno društvo, Green European Foundation, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Rosa Luxemburg Stiftung i European Endowment for Democracy.