Kako bi održao osnovnu funkcionalnost svog organizma čoveku su neprestano potrebni vazduh, voda i hrana. Potrebe za vazduhom, hranom i vodom nalaze se na samom dnu Maslovljeve piramide potreba i smatraju se osnovnim potrebama. Vazduh se još uvek smatra globalnim zajedničkim dobrom, jer nije moguće ograničiti mu pristup. Ipak, sve češće se javlja smrtonosno zagađenje vazduha, koje posebno pogađa najsiromašnije i najmarginalizovanije čija je mogućnost mobilnosti smanjena. Pristup vodi sve se više ograničava, voda se pretvara u robu, te se na kraju i privatizuje. Naročito je na udaru pitka voda. Hrana je prošla put od zajedničkog dobra i lokalnog resursa, preko nacionalnog bogatstva i resursa, pa sve do transnacionalne robe.

Hrana je danas gotovo u potpunosti privatizovana i pretvorena u robu, što znači da ljudi mogu da jedu samo ako imaju novac ili sredstva za proizvodnju hrane. Zbog dominantne logike da bez novca nema hrane problem gladi nije rešen, iako se trenutno proizvodi više hrane nego što je potrebno da se zadovolje potrebe celokupnog čovečanstva.

Da bi se obezbedio temelj za prelazak na održive prehrambene sisteme pogled na hranu kao na privatno dobro mora biti osporen, potrebna je ponovna rekonceptualizacija hrane kao opšteg zajedničkog dobra. Neophodna je promena dominantnog narativa koji hranu vidi samo kao robu kojom se trguje, kao i transformacija trenutnog poljoprivredno-prehrambenog sistema koji je baziran na industrijskoj poljoprivredi i fosilnim gorivima.

Publikacija Održivost, odrast i hrana nastala je kao rezultat istraživanja koje je sprovedeno u okviru Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara – zajedničko.org.

Publikacija obrađuje više različitih aspekata proizvodnje hrane kroz prizmu zajedničkih dobara, održivosti i odrasta. Publikacija pokriva širok spektar tema, od prepoznavanja koja su fizička i društvena ograničenja procesa proizvodnja hrane, preko načina na koji se danas hrana proizvodi na globalnom i nacionalnom nivou, pa sve do mogućih alternativnih praksi.

Preuzmi publikaciju “Održivost, odrast i hrana” u pdf formatu.