Zadruge predstavljaju odgovarajući okvir udruživanja u cilju prevazilaženja prepreka sa kojima se radnici/e susreću u svakodnevnom obavljanju delatnosti. Prethodna istraživanja Platforme Zajedničko, pokazala su da u Srbiji raste broj radnika/ca koji rade samostalno, a koji se zbog načina na koji je ova oblast uređena, kao i drugih faktora koji proizilaze iz same prirode ovakvog rada, susreću sa nizom problema koji znatno utiču na kvalitet života i rada, uključujući otežan pristup radnim i socio-ekonomskim pravima te nemogućnost udruženog delovanja.

Oslanjajući se na iskustva drugih zemalja u polju zadružnog organizovanja, i sledeći rezultate ranijih istraživanja koje je Platforma Zajedničko realizovala u ovoj oblasti, osmislili smo model zadruge za koji verujemo da na najbolji način odgovara na potrebe ove grupe radnika. Priručnik sadrži niz praktičnih koraka koje je potrebno preduzeti kako bi se osnovala zadruga, kao i opis usluga koje zadruga pruža članovima kako bi na najbolji način adresirala njihove potrebe, te savete za unapređenje institucionalnog okvira u pravcu stvaranja okruženja podsticajnog za razvoj zadrugarstva.

Preuzmi publikaciju “Ka udruženom radu – Priručnik za osnivanje zadruge samostalnih radnika(ca)” u pdf formatu.