U savremenom političkom i društvenom diskursu koncept zajedničkih dobara (eng. commons) zauzeo je mesto između privatnog i javnog. Koncepti i prakse koji se vezuju za pojam zajedničkih dobara predstavljaju alternativu sve većoj komodifikaciji i privatizaciji resursa i usluga, zagovarajući upravljanje i raspolaganje resursima bez direktnog uticaja tržišta ili države. Zajednička dobra čine tri osnovna elementa – zajednica, resurs i upravljanje – odnosno, preciznije rečeno, ona predstavljaju režim upravljanja resursima od strane zajednice korisnika.

Iva Čukić je diplomirala i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Polje njenog interesovanja uključuje urbana zajednička dobra, samo-organizovanje, ali i modele participacije, upravljanja i raspolaganja prostornim resursima. Osnivačica je kolektiva Ministarstvo prostora.