Pozivamo sve zainteresovane da se prijave i pridruže drugoj generaciji polaznika i polaznica Studija zajedničkog, u okviru Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara – Zajedničko.org.

Šta su Studije zajedničkog?

U kontekstu neoliberalne komodifikacije i privatizacije resursa i usluga koji se smatraju javnim dobrima, ne samo da se dodatno intenziviraju podele u društvu, već je za sve veći broj ljudi ugrožena mogućnost zadovoljenja osnovnih životnih potreba, a razvoj njihovih kapaciteta podređen je interesima privilegovanih grupa i samog kapitala. U takvoj situaciji koncept zajedničkih dobara (commons) se reaktuelizuje kao jedan mogući, politički značajan, alternativan model proizvodnje, upravljanja i korišćenja dobara, kao i bivanja zajednicom, koji se suprotstavlja kapitalističkoj logici.
Zajednička dobra tako obuhvataju resurse (prirodne i stvorene) i zajednicu okupljenu oko proizvodnje i korišćenja resursa, te njihove odnose i procese upravljanja i odlučivanja koji se temelje na zadovoljenju zajedničkih potreba i demokratskom, održivom modelu organizovanja. Kao što to biva sa različitim ekonomskim i političkim projektima promene u savremenom svetu, i ovaj kompleksan koncept sadrži brojne potencijale, ali i izazove i zamke, te ga je stoga važno istraživati, kritički sagledavati i transformisati u različite praktične, eksperimentalne modele i politike.

Studije zajedničkog se bave analizom teorijskih pretpostavki, kao i postojećih praksi koje su zasnovane na principima zajedničkih dobara, sa ciljem postizanja egalitarnije proizvodnje, ali i pravednijeg života u zajednici vođenog idejom opšteg ili zajedničkog dobra. Program studija je osmišljen tako da polaznicima i polaznicama približi ovaj koncept i sve njegove složene pretpostavke i posledice, kao i da ih motiviše i osnaži da principe zajedničkog integrišu u sopstvene napore promišljanja, borbe i ostvarivanja drugačijih društvenih i proizvodnih odnosa, te šire političke promene.

Kome su Studije namenjene?

Studije su namenjene svim pojedincima i pojedinkama koje u okviru svojih organizacija i inicijativa ili svom individualnom radu tragaju za teorijskim i praktičnim modelima koji predstavljaju alternativu kapitalističkoj organizaciji rada, proizvodnje i života. Kako je i sam koncept zajedničkih dobara složen i zahteva brojne perspektive za sveobuhvatnu analizu i razumevanje, podržavamo prijave iz različitih disciplinarnih polja.

Kako su Studije organizovane?

Studije će trajati od oktobra 2018. godine do maja 2019. godine. Struktura studija je podeljena u dve celine – prvi semestar podrazumeva seriju predavanja i radionica (među predavačima/cama su i Tomas Loninger, Marko Klausen, Iva Marčetić, Alma Midžič, Dubravka Sekulić, Aranđel Bojanović, Darko Vesić), dok je drugi deo fokusiran na rad u tematskim grupama (urbana, prirodna i digitalna dobra, kao i alternativna ekonomija), u kojima će se, prema interesovanjima i kapacitetima polaznika/ca sa mentorima razvijati konkretne analize, predlozi relevantnih javnih politika, praktični ili teorijski modeli u lokalnom kontekstu.

Prvi deo studija predstavlja niz sesija (jednom nedeljno) u periodu od 5. oktobra do 22. decembra 2018. godine, koje će se sastojati iz predavanja i radionice, u ukupnom trajanju od 4 sata (precizan program će biti naknadno objavljen, po finalnom prijemu učenika/ca). Drugi deo studija biće vremenski struktuiran prema dogovoru pojedinačnih grupa sa svojim mentorima.

Studije će biti održavane u prostorijama Magacina u Kraljevića Marka 4 i Ostavinskoj galeriji u Kraljevića Marka 8 svake subote od 12h i besplatne su za sve učesnike. Bazičan nivo poznavanja engleskog je poželjan kako bi program mogao u potpunosti da se prati jer nas očekuje i nekoliko stranih predavača. Studije organizuje Ministarstvo prostora u saradnji sa organizacijama Polekol, Mladi za Kaluđericu i pojedincima/ka okupljenim oko Platforme zajedničko.org, a realizuju se uz podršku fondacije Hajnrih Bel (Heinrich Böll Schtiftung) i Fonda za otvoreno društvo.

Kako se prijaviti?

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u Studijama zajedničkog, molimo vas da popunite online formular, najkasnije do 10. septembra. Kandidatkinje i kandidati koji su se prijavili, dobiće obaveštenje o rezultatima izbora do 17. septembra.

Za sva pitanja ili dodatna pojašnjenja u vezi sa pozivom, možete pisati na: platforma@zajednicko.org

___

Platforma zajedničko.org okuplja organizacije, inicijative i pojedince koji se bave kritičkom analizom i značajem zajedničkih, javnih i društvenih dobara u savremenom društvenom i političkom kontekstu. Delovanje i ciljevi platforme usmereni su na istraživanje, javno zagovaranje i rad na razvoju javnih politika, kao i na različite obrazovne i informativne programe.
Platforma se bavi izučavanjem i unapređenjem modela i praksi upravljanja i korišćenja zajedničkih, društvenih i/ili javnih dobara, odnosno analizom i modelovanjem tipova kolektivnog vlasništva i svojinskih odnosa koji se na njihovom temelju obrazuju.
Više o radu Platforme možete saznati preko web stranice ili facebook stranice.