Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara – Zajedničko organizuje fokus grupe u okviru projekta ,,Ka ekonomskoj demokratiji: Borba za socijalna i ekonomska prava kroz samoorganizovanje“. Projekat ima za cilj da ispita načine za smanjivanje nesigurnosti i nepredvivosti u oblasti rada. Na osnovu analize podataka i rezultata ovih diskusija, Zajedničko će predložiti model organizovanja zasnovan na idejama kvalitetnog i dostojanstvenog rada.

U ovoj fazi projekta, nastojimo da prikupimo mišljenja radnika i radnica iz različitih delova Srbije u formi grupne diskusije – fokus grupe. Fokus grupe će obuhvatiti do 10 učesnika/ca i biće organizovane onlajn putem Zoom platforme. Moderatorke razgovora su Aleksandra Lakić i Jelena Šapić.

Učešće je anonimno, tj. imena neće biti navođena, osim podataka o godinama i zanimanju. Podaci prikupljeni kroz fokus grupe biće korišćeni isključivo za potrebe istraživanja i neće biti dostupni trećim licima. Rezultati istraživanja će biti iskorišćeni za predlog modela organizovanja radnika i radnica koje će Zajedničko predstaviti tokom naredne godine.

Popunjavanjem ovog upitnika saglasni ste da učestvujete u jednoj od onlajn diskusija koja će biti snimljena isključivo za potrebe istraživanja. Audio fajl će biti obrisan najkasnije deset dana od dana održavanja diskusije. Učešće u istraživanju je anonimno i u potpunosti dobrovoljno, te se učesnici i učesnice mogu povući iz fokus grupe u bilo kom trenutku.

Podaci prikupljeni kroz diskusije će biti iskorišćeni za predlog modela organizovanja radnika i radnica koje će Zajedničko predstaviti tokom naredne godine.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, pišite nam j.shapic@gmail.com