foto: Predrag Momčilović

U kontekstu neoliberalne komodifikacije i privatizacije dobara i usluga koji se smatraju javnim dobrima, ne samo da se dodatno intenziviraju podele u društvu, već je za sve veći broj ljudi ugrožena mogućnost zadovoljenja osnovnih životnih potreba, a razvoj njihovih kapaciteta podređen je interesima privilegovanih grupa i samog kapitala. U takvoj situaciji koncept zajedničkih dobara (commons) se reaktuelizuje kao jedan mogući, politički značajan, alternativan model proizvodnje, upravljanja i korišćenja dobara, kao i bivanja zajednicom, koji se suprotstavlja kapitalističkoj logici.

Zajednička dobra tako obuhvataju dobra (prirodna ili stvorena) i zajednicu okupljenu oko proizvodnje i korišćenja dobra, te njihove odnose i procese upravljanja i odlučivanja koji se temelje na zadovoljenju zajedničkih potreba i demokratskom, održivom modelu organizovanja. Kao što to biva sa različitim ekonomskim i političkim konceptima koji dovode u pitanje proizvodnju zarad ostvarivanja profita, akteri inspirisani zajedničkim dobrima nisu u dovoljnoj meri podržani čime se ne ostvaruje pun potencijal za delovanje na polju razvoja zajedničkih dobara.

Podrška zajedničkog je inicijativa Platforme za teoriju i praksu društvenih dobra – Zajedničko.org da podrži šest aktera sa ukupno 560.000 dinara, odnosno sa od 60.000 do 120.000 dinara po akteru za realizaciju mikroprojekta koja ima za cilj:

– stvaranje novih ili unapređivanje postojećih zajedničkih dobara
– dekomercijalizaciju i/ili demokratizaciju javnih dobara, poput obrazovanja, infrastrukture, prirodnih resursa, javnih prostora itd.
– popularizaciju teorije i prakse zajedničkih dobara

Mikroprojekt se može realizovati kroz istraživanje; informisanje i obrazovanje; razvoj i unapređivanje javnih politika i zagovaranje; podizanje kapaciteta i direktne akcije.

Mikroprojekat može biti samostalan ili aktivnost u okviru većeg projekta za koji je potrebno sufinansiranje.

Maksimalno trajanje mikroprojekta je četiri meseca. Mikroprojekat treba da se realizuje između 1. decembra 2018. godine i 1. aprila 2019. godine.

Podrška zajedničkog je namenjene registrovanim organizacijama civilnog društva, neformalnim grupama i inicijativama, alternativnim medijima i svim pojedinkama i pojedinicima koji su se do sada kroz svoj aktivistički angažman bavili ili nameravaju da počnu da se bave zajedničkim dobrima.

Podršku zajedničkog organizuje Platforma za teoriju praksu društvenih dobara – zajedničko.org, a realizuju se uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Ukoliko ste zainteresovani za Podršku zajedničkog, molimo vas da pošalju popunjenu prijavu i budžet mikroprojekta, najkasnije do 2. novembra 2018. godine na: platforma@zajednicko.org. Svi koji se budu prijavili, dobiće obaveštenje o rezultatima izbora do 11. novembra.

Za sva pitanja, dodatna pojašnjenja u vezi sa pozivom ili za podršku pri popunjavanju prijave možete pisati na: platforma@zajednicko.org

Više o radu Platforme možete saznati i preko naše facebook stranice.