Pozivamo sve zainteresovane da se prijave za podršku realizaciji mikroprojekata koji doprinose progresivnim zajedničkim dobrima.

U kontekstu neoliberalne komodifikacije, privatizacije javnih dobara i usluga i COVID-19 pandemije sve većem broj ljudi umanjena je mogućnost zadovoljenja osnovnih životnih potreba, usled sistematske dominacije kapitalističke logike profitabilnosti i rasta. U takvoj situaciji koncept zajedničkih dobara (commons) se reaktuelizuje kao jedan od mogućih, politički značajan, alternativan model proizvodnje, upravljanja i korišćenja dobara, kao i bivanja zajednicom.

Zajednička dobra, obuhvataju (prirodna ili stvorena) dobra i zajednicu okupljenu oko proizvodnje i korišćenja dobara, njihove medjusobne odnose i procese upravljanja i odlučivanja koji se temelje na demokratskom, održivom modelu organizovanja kao načinu da se zadovolje zajedničke potrebe. Kao što to biva sa različitim ekonomskim i političkim konceptima koji dovode u pitanje proizvodnju zarad ostvarivanja profita, akterima inspirisanim zajedničkim dobrima potrebna je veća pomoć i podrška kako bi ostvarili pun potencijal za delovanje na polju razvoja zajedničkih dobara.

Podrška zajedničkog je inicijativa Platforme za teoriju i praksu društvenih dobra – zajedničko.org koja ima za cilj da podrži mikroprojekte na polju/koji promovišu zajednička dobara sa iznosom od 50.000 do 150.000 dinara po projektu. Podrška zajedničkog biće realizovana kroz zajednički rad, razvoj i implementaciju ideja i uz podršku Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara.

Ciljevi podrške zajedničkog su:

  • stvaranje novih ili unapređivanje postojećih zajedničkih dobara
  • dekomercijalizacija i/ili demokratizacija javnih dobara, poput obrazovanja, infrastrukture, prirodnih resursa, javnih prostora, itd.
  • popularizacija teorije i prakse zajedničkih dobara
  • stavljanje u fokus pitanja rada, zadruga, i alternativnih društveno ekonomskih modela poput odrasta
  • kreiranje alternativnih politika i predloga kao odgovor na COVID-19 pandemiju

Mikroprojekt se može realizovati kroz istraživanje; informisanje i obrazovanje; razvoj i unapređivanje javnih politika i zagovaranje; podizanje kapaciteta i direktne akcije.

Mikroprojektom se ne mogu finansirati aktivnosti kupovine opreme.

Mikroprojekat može biti samostalan ili aktivnost u okviru većeg projekta za koji je potrebno sufinansiranje.

Mikroprojekat treba da se realizuje između 1. decembra 2020. i  15. marta 2021. godine.

Podrška zajedničkog je namenjene registrovanim organizacijama civilnog društva, neformalnim grupama i inicijativama, alternativnim medijima i svim pojedinkama i pojedinicima koji su se do sada kroz svoj aktivistički angažman bavili ili nameravaju da počnu da se bave zajedničkim dobrima.

Podršku zajedničkog organizuje Platforma za teoriju praksu društvenih dobara – zajedničko.org, a realizuju se uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Ukoliko ste zainteresovani za Podršku zajedničkog, molimo vas da pošalju popunjenu prijavu sa idejom za mikroprojekt, najkasnije do 1. novembra 2020. godine na: platforma@zajednicko.org. Svi koji se budu prijavili, dobiće obaveštenje o rezultatima izbora do 10. novembra. Tokom novembra sa izabranim akterima nastaviće se rad na daljem razvoju ideja.

Za sva pitanja, dodatna pojašnjenja u vezi sa pozivom ili za podršku pri popunjavanju prijave možete pisati na: platforma@zajednicko.org 

___

Platforma zajedničko.org doprinosi izgradnji pravednog, ravnopravnog, solidarnog i održivog društva utemeljenog na praksama demokratskog učešća i kontrole, participativnog upravljanja, javnog, društvenog i zadružnog vlasništva, te ekonomije zasnovane na načelima samoorganizacije, saradnje i solidarnosti.

Više o radu Platforme možete saznati preko web stranice ili facebook stranice.