U kontekstu rastuće fleksibilizacije rada koja za posledicu ima eroziju radnih i
socijalnih prava, kao i sve veće nezaposlenosti i nejednakosti, radničke zadruge pokazuju se
kao izuzetno poželjan model. Za razliku od kapitalističkog preduzeća koje se bazira na
privatnom vlasništvu, radničke zadruge predstavljaju model poslovanja u kome zaposleni imaju
najviše učešća, kako u upravljanju, tako i u vlasništvu zadruge. O radničkom zadrugarstvu
razgovarali smo sa Aleksandrom Lakić, istraživačicom u Platformi za teoriju i praksu društvenih
dobara – zajedničko.org.