PLATFORMA

zajedničko.org okuplja pojedinke i pojedince koji se bave kritičkom analizom i značajem zajedničkih, javnih i društvenih dobara u savremenom društvenom i političkom kontekstu. Delovanje i ciljevi platforme usmereni su na istraživanje, javno zagovaranje i rad na razvoju javnih politika, kao i na različite obrazovne i informativne programe.

MISIJA

Misija platforme zajedničko.org je da doprinese izgradnji pravednog, ravnopravnog i solidarnog društva utemeljenog na praksama demokratskog učešća i kontrole, participativnog upravljanja, zadružnog, javnog i društvenog vlasništva, te ekonomske aktivnosti koja je zasnovana na načelima samoorganizacije, saradnje i solidarnosti.

DELOVANJE

Platforma se bavi:

  • Izučavanjem i unapređenjem modela i praksi upravljanja i korišćenja zajedničkih, društvenih i/ili javnih dobara, odnosno analizom i modelovanjem tipova kolektivnog vlasništva i svojinskih odnosa koji se na njihovom temelju obrazuju;
  • Analizom i unapređenjem zadruga i neprofitnih oblika društvene i javne proizvodnje;
  • Unapređenjem institucionalnog okvira i stvaranjem povoljnog zakonodavnog ambijenta za razvoj proizvodnje orijentisane ka društvenim potrebama;
  • Razvojem praksi i modela civilno-javnog partnerstva.

U cilju ostvarenja svoje misije očuvanja i unapređenja ustanove zajedničkih i javnih dobara te javne infrastrukture, kao i njihove uloge u društvenoj reprodukciji, platforma deluje kroz:

  • Istraživanje;
  • Informisanje i obrazovanje;
  • Razvoj i unapređenje javnih politika i javno zagovaranje.

ČLANOVI I ČLANICE

Članovi i članice platforme su:

Marijana Cvetković, Iva Čukić, Aleksandar Elezović, Miloš Kovačević, Predrag Momčilović, Aleksandra Savanović, Jovana Timotijević, Aranđel Bojanović, Nikoleta Petković, Aleksandra Vučković, Dragan Srećković i Aleksandra Lakić

Rad Platforme za teoriju i praksu društvenih dobara zajedničko.org podržali su Heinrich Boell Stiftung i Fondacija za otvoreno društvo.